۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

طرف به نقی ارادتش را نشان داده بعد آخوندهای ضد نقی خونش را مباح اعلام کردند

نقی کجایی که شاهینت را مرتد کردند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn