۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

تصور کن پیامبری در سرزمین اسکیموها ظهور می کرد و ادعای معجزه داشت

انوقت به جای اینکه با الاغ به فضا بره باید با گراز قطبی به فضا می رفت

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn