۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

چرا در اسلام داشتن چهار زن برای یک مرد عادلانه است !

از انجایی که مرد کار می کند و صبح سر کار می رود و در منزل نیست اگر کسی در خانه را به صدا دراورد در را باز کند باید زن اولش در را باز کند و اگر زن اول نباشد زن دوم باید در را بازکند و اگر زن دوم نباشد زن سوم باید در را باز کند و اگر زن سوم نباشد زن چهارم باید در را باز کند. واگر هم زن چهارم در منزل نباشد مرد مسلمان می تواند  زن صیغه ای بگیرد تا در نبود سایر زنان در را باز کند  !

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn