۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

به جای نامه نگاری با خ.ر که سواد خواندن و نوشتن ندا رد به مردم نامه بنویسید که چه جوری از دست خ.ر بیمار و علیل راحت شوند

اندر حکایت نامه نوشتن به خ.ر

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn