۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

ببین وضع مالی جمهوری اسلامی خراب شده که دستور دادند خارج کردن سکه ممنوع است !

از این طرف هم گفتند مسافرین به هنگام ورود به ایران باید ارز خود را به نرخ بانک مرکزی تحویل  دهند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn