۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خامنه ای در دانشگاه مسکو درس تروریسیم خوانده باشد

خواستم بگم یعنی عمرن رای بدم!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn