۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

ایران جایی است که بهمن ماه هرسال کابل های اینترنتش توسط لنگر کشتی و کوسه ها مورد عنایت قرار میگیرند و حلزونی میشن!

بازهم کوسه های اسراییلی در خلیج فارس کابل های اینترنت را خوردند و اینترنت ایران را به مناسبت 25 بهمن مختل کردند !

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn