۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

میگن استقلال داریم بعدش کشور را دو دستی با قراردادهای یک جانبه در اختیار چین و روسیه قرار دادند

صد رحمت به قاجاریه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn