۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

امروز جمال تو بر دیده مبارك باد /// بر ما هوس تازه پیچیده مبارك باد

امروز جمال تو بر دیده مبارك باد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارك باد

گل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد

اي پرگل و صد چون گل خندیده مبارك باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل بر در این خانه لغزیده مبارك باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارك باد

بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارك باد

** مولوی **

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn