۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

از چه می ترسی؟ بعد از مرگ بدنت تجزیه می شود و بازهم بخشی از هستی می شوی!

از مرگ نهراس

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn