۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

بازهم تحریم این بار شرکت صنعتی دریائی جمهوری اسلامی (صدرا) تحریم شد

امریکا  تحریم ها را گشترش می دهد شرکت صنعتی دریائی جمهوری اسلامی  (صدرا)  در سال تولید ملی به فاک عظما نایل گشت

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn