۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

وقتی گور خمینی گجستک تبدیل به زیارتگاه می شود تعجبی ندارد گور یه مشت تازی زاده به اسم امامزاده در این مملکت سبز شده!

ایا می دانستید بسیجی ها برای درمان سرماخوردگی به گور خمینی دخیل می بندند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn