۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

اخوند بی وطن , قوانین مرتجع اسلامی و ولی فقیه و مراجع باید حذف شوند نه سنت ایرانی چهارشنبه سوری !

یارو اخونده شکر فروش و سایر ال مفت خور بازهم در خصوص چهارشنبه سوری گوه خوری کردند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn