۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

یارو اسم سال را گذاشته تولید ملی و حمایت از کار ملی و سرمایه ایرانی بعد سه میلیون تن گندم میخواد از هند وارد کنه !

این هم از سال تولید ملی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn