۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

تاکید مجدد خ.ر برای تولید ملی خشخاش و ترایک در داخل جمهوری اسلامی در سال تولید ملی !

همت مضاعف کارکنان بیت رهبری برای تولید ملی تریاک در سال تولید ملی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn