۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه

قانون جنده بازی اسلامی ( صیغه موقت اسلامی) به تایید نمایندگان خائن طویله شورای اسلامی رسید

نمایندگان  کثیف مجلس طویله اسلامی مصوبه کردند که ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn