۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر تمام فعالیتهای هسته ای رژیم جمهوری اسلامی تعلیق شود

به انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی نه بگویید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn