۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

موضوع روز را نگاه کن!؟ خاتمی رای داد/ خاتمی رای نداد

به درک, خاتمی میخواد رای داده باشه یا میخواد نداده باشه !
 مهم اینه که جمعیت بزرگی از ملت ایران در انتخابات شرکت نکردند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn