۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

شورای نگهبان به کوسه گفته امار رای دهنده در مجلس کمتر از 39 درصد و در تهران 18 درصد بوده !

البته کوسه به شورای نگهبان گفته به خ.ر این امارها را بدهید نه به من !

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn