۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

فیروز ابادی دهکده جهانی جدید در اسیا و افریقا تاسیس کرد

فیروزابادی دهکده جهانی ایران را در اسیا و دهکده جهانی مصر را در افریقا تاسیس کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn