۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

یارو یه اراجیفی سر سال تحویل سرهم کرده بعد دو روز نشده براش کتاب تولید ملی سرمایه ایرانی چاپ کردند!

وقتی کتابهای سال پیش مجوز نگرفتند چه جوری کتاب خ.ر چاپ شده است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn