۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

یارو پانترک کاسه داغ تر از اش شده میگه ایرانی ها باید اسم جعلی که عربها برای خلیج فارس بکار می برند را به رسمیت بشناسند

یکی نیست به این پان ترک احمق بگه اگر اینجوریه تمام اسم هایی و جوک هایی که روی پان ترک ها می گذارند را باید به رسمیت بشناسید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn