۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

مفلوک تر از رژیم جمهوری اسلامی ایران سراغ دارید


یارو رجب ترکه امده ایران , آخوندها کلی تحویلش گرفتند بعد به ایرانی توهین کرده و اسم خلیج فارس را تحریف کرده و در اخر هم کلی باهاش قرارداد بستند!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn