۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

ایا می دانستید سنگ قبر برای گور اخوندهای مسلمان از کشور کمونیستی چین وارد ایران می شود!

کارگران کمونیست سنگ قبر و تسبیح و  چادر و برقع اخیرا مهر نماز برای مسلمانان می سازند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn